Klienci indywidualni

szcz隃liwa rodzina

寃iadomo滄 i pewno滄 firmy ochroniarskiej dzia砤 na nas uspokajaj筩o. Bezpiecze駍two w砤snego mienia, maj箃ku jest istotne dla ka縟ego z nas. Firma WULKAN w swojej ofercie posiada us硊gi ochrony mienia, monitoringu 24h oraz interwencje grup patrolowych.

Oferujmy us硊gi instalacji system體 alarmowych, monitoringu oraz serwisu i konserwacji. Wykonujemy i projektujemy tradycyjne przewodowe jak i bardzo nowoczesne bezprzewodowe systemy alarmowe. Wszystkie elementy systemu s dostosowywane do potrzeb Pa駍twa. Stosujemy urz筪zenia i standardy sprawdzone o przyst阷nej cenie.

Dba硂滄 o bezpiecze駍two Twojego domu to 渨iadomo滄 zagro縠.

Monitoring 24h

Monitoring 24 wraz/lub z grup interwencyjn

Cz阺to Tw骿 dom jest bez nadzoru? Obawiasz si o w砤sne mienie?
Udaj si do najbli縮zego oddzia硊 naszej firmy.

System alarmowy jest jednym z najta駍zych i bardzo skutecznym rozwi箊aniem chroni筩y nie tylko przed w砤maniem, napadem, ale tak縠 np. przed po縜rem. Ka縟y obiekt jest po彻czony z naszym centrum monirotingu, kt髍y dzia砤 24h na dob. Wszystkie systemy podlegaj sta砮mu nadzorowi. Wykorzystujemy najnowocze渘iejsze rozwi箊ania monitorowania sygna丑w przesy砤nych drog radiow lub GSM/GPRS. Centrum monitoringu dzia砤 24 godziny na dob przez ca硑 rok.

Jak dzia砤 monitoring?

System alarmowy zainstalowany w domu podczas np. w砤mania niezw硂cznie przesy砤 stosown informacj o detekcji ruchu, po縜ru, itp. Po otrzymaniu sygna硊 alarmowego operatorzy centrum monitoringu niezw硂cznie wysy砤j patrole interwencyjne w zagro縪ny rejon. W razie konieczno渃i na miejsce wzywane s r體nierz jednostki specjalne np. Policja, Stra Po縜rna lub Pogotowie Ratunkowe. Czas dotarcia do obiektu zajmuje w zale縩o渃i od odleg硂渃i od 5 do max 15 minut. Pracownicy patroli na miejscu dokonuj sprawdzenia obiektu i interwencji je縠li zajdzie taka potrzeba. O zaistnia硑ch zdarzeniach w ka縟ym przypadku powiadamiani s w砤渃iciele obiektu.
Wszyscy pracownicy grup interwencyjnych posiadaj stosowne uprawnienia wymagane przepisami ustawy o ochronie os骲 i mienia 彻cznie ze 渞odkami przymusu bezpo渞edniego oraz broni paln.

monitoring

Przyciski antynapadowe

Przyciski antynapadowe, ochrona zdrowia

przyciskSystemy antynapadowe polecane Pa駍twu s nie tylko urz筪zeniami informuj筩ymi o napadzie, ale tak縠 s systemami niezwykle pomocnymi w zagro縠niu utraty zdrowia. Systemy te polecamy g丑wnie osobom starszym lub mieszkaj筩ym samotnie.
U縴wanie systemu ograniczone jest wy彻cznie do naci渘i阠ia przycisku alarmowego. Nasz operator wg okre渓onej procedury post阷owania wysy砤 patrol lub wzywa specjalistyczne s硊縝y.


Systemy antynapadowe s tanimi rozwi箊aniami, kt髍e ze wzgl阣u na swoj specyfik s przez nasze s硊縝y traktowane priorytetowo.

Kamery, alarmy

Systemy alarmowe

XXI wiek przyni髎 nam nie tylko nowoczesn technologi, ale r體nie eskalacj r罂nego rodzaju zagro縠 w tym r體nie terroryzmem. I z tych powod體 nowoczesne systemy alarmowe s niezb阣nymi urz筪zeniami do tworzenia skutecznych form ochrony os骲 i ich mienia. Systemy te w彻czone do naszego Centrum Monitoringu przez 24h to profesjonalne i jedne z najlepszych rozwi箊a oferowanych na rynku.

Systemy alarmowe stosowane przez nas to wysokiej jako渃i pasywne urz筪zenia (czujniki - PIR) reaguj筩e na ruch oraz tzw. kontaktrony. Ruch w obr阞ie pomieszczenia z "uzbrojonym systemem alarmowym" powoduje wzbudzenie systemu alarmowego. Sygna ten jest automatycznie przekazywany do Centrum Monitoringu i powoduje interwencj grupy patrolowej.


Systemy wizyjny, kamery

Systemy wizyjne to bardzo nowoczesne rozwi箊ania ochrony dom體. System polega na instalacji w newralgicznych punktach kamer zewn阾rznych dzia砤j筩ych w dzie i w nocy oraz nagrywaj筩ych wszelkie zdarzenia zachodz筩e na zewn箃rz budynk體. Systemy te w wi阫szo渃i sk砤daj si z kilku kamer oraz stacji nagrywaj筩ej, do kt髍ej mo縩a mie dost阷 z dowolnego miejsca poprzez 彻cze teleinformatyczne.

Systemy przeciwpo縜rowe

Systemy przeciwpo縜rowe stosowane w domach jednorodzinnych to zaawansowane czujniki ognia oraz dymu. Systemy te tak縠 mog by monitorowane przez nasze Centrum Monitoringu. Newralgiczne obiekty mog mie pod彻czenie bezpo渞ednie do stra縴 po縜rnej lub innych system體 P. PO.

kamera kamera