Loading color scheme

PFRON

Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie jest Zakładem Pracy Chronionej. Posiadamy uprawnienie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, co jest niezwykle atrakcyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw. WULKAN to jeden z największych ZPChR w regionie warmińsko-mazurskim. Nasze ulgi z tytułu odpisu na PFRON są maksymalne przewidziane ustawą, czyli 50%.

Zobowiązania pracodawców odnośnie wpłat na PFRON

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.) do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Kto udziela ulg?

Od 2011 roku obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawca ten musi osiągnąć odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE OSIĄGA ODPOWIEDNI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wskaźnik ten pozwala udzielać ulg w wysokości 50%.

Sposób naliczania wpłat na PFRON

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776) tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1407) obliczeń dokonuje się według wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% - Zn)

gdzie:
Kz - kwota zobowiązania
Pw - przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale
Zo - zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
Zn - liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat

Kwota przeciętnego wynagrodzenia:
kwota zmienna - 3740,05(wg komunikatu GUS za czerwiec-sierpień 2013)

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z wpłat na PFRON wynosi 2%.

Sposób obliczania ulg we wpłatach na PFRON

Obliczeń dokonuje się według wzoru:

Ko = [(Sw : Ln) × (Zrz - Zws)] × [Pw : Po]

gdzie:
Ko - kwota obniżenia,
Sw - suma wynagrodzeń pracowników ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne,
Ln - liczba pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
Zrz - rzeczywiste zatrudnienie wszystkich niepełnosprawnych pracowników,
Zws - zatrudnienie niepełnosprawnych za­pe­wniające osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Pw - przychód ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, który uzyska informację,
Po - przychód ogółem uzyskany w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

UWAGA!!!
Aby uzyskać ulgę należy terminowo uregulować należności za zrealizowaną produkcję lub usługę.

Procedura uzyskania ulg we wpłatach na PFRON:

  1. zakup produkcji lub usługi od min. Spółdzielni WULKAN w Olsztynie,
  2. TERMINOWA zapłata należności przez usługobiorcę - UWAGA!!! liczy się data obciążenia rachunku bankowego,
  3. usługodawca przekazuje niezwłocznie nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON,
  4. usługobiorca obniża wpłatę na PFRON wg określonej informacji od usługodawcy.

Więcej informacji o ulgach?!

Dorota Danelska
89 526 85 69